S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Dodavatel

David Malát, Sokolovská 101/101, 186 00 Praha 8, IČ: 48101419, DIČ: CZ 7108300177

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím - viz. provozovatelé e-shopu. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednání zboží a služeb

Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji vycházející z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené záručními listy je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v registračním formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky, popřípadě úhradu finanční zálohy kupujícím.

Provozovatelé E-shopu si vyhrazují právo zvýšit cenu zboží v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. Provozovatelé E-shopu budou zákazníky o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

Pokud dojde k odeslání objednávky a tím k návrhu kupní smlouvy a následně dojde ke změně cen uvedených na objednávce - návrhu kupní smlouvy mají provozovatelé E-shopu povinnost neprodleně informovat kupujícího o této změně.

Pokud kupující nebude souhlasit se změnou objednávky - návrhu kupní smlouvy, mohou provozovatelé E-shopu nebo kupující jednostranně od objednávky - návrhu kupní smlouvy odstoupit.Souhlas s případnou změnou cen uvedených na objednávce - návrhu kupní smlouvy bude v tomto případě vyžadován písemnou formou od kupujícího.

Právnická osoba může objednat zboží prostřednictvím svého zástupce, který je oprávněn za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata v pracovní den ihned. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 24 do 72 hodin, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás informovat.

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit provozovatelům E-shopu.

Záruka se nevztahuje na

a) nesprávným použitím výrobku

b) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci

1) informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem popř. osobně

2) uveďte důvod reklamace

3) připravte si doklad o nabytí reklamovaného zboží

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji od jejího vzniku, tedy převzetím zboží .

Převzetí reklamovaného zboží

- poštou ( nehradíme poštovné )

- osobní převzetí dodavatelem (prodávajícím) do pěti pracovních dnů od oznámení reklamace

- osobním předáním (kupujícím) na adrese provozovny po telefonické dohodě

Vhodný výše uvedený způsob převzetí zboží k reklamaci bude zvolen dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Zákony a předpisy

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, faxem, e-mailem, e-shopem).

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy dakapo@volny.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:David Malát, Sokolovská 101/101, 186 00 Praha 8 – Karlín, e-mail: dakapo@volny.cz, tel.: 775635288.

 

MWE0N2QwN